• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Стамбени послови
Упутство за формирање скупштине/савета стамбене зграде Штампа
30. март 2011.

1. КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ/САВЕТА ЗГРАДЕ

Скупштину зграде чине сви власници станова и других посебних делова зграде. Скупштина зграде може се образовати и за део зграде који чини грађевинску и функционалну целину (ламела, улаз и сл.) У стамбеној згради, односно делу зграде (ламела, улаз и сл.) са десет и мање станова или других посебних делова зграде, уместо Скупштине зграде образује се Савет зграде који чине сви власници станова или других посебних делова зграде.

Скупштина зграде се може образовати ако је присутно више од половине власника станова или других посебних делова зграде, односно њихових представника. Ако власник стана, односно другог посебног дела зграде, на две узастопне седнице за конституисање Скупштине зграде не одреди свог представника у Скупштини зграде, својство члана Скупштине зграде има носилац станарског права, односно закупац стана или другог посебног дела зграде са правом одлучивања о извођењу радова на текућем одржавању стамбене зграде док власник не одреди представника.

Скупштина зграде доноси одлуке већином гласова свих чланова Скупштине, тако да сваком власнику стана или другог посебног дела зграде припада по један глас.
Сматра се да је гласање обављено у случају када власници станова или других посебних делова зграде дају и писмену сагласност.

Председник Скупштине зграде бира се већином гласова чланова Скупштине зграде на период од четири године. За председника Скупштине зграде може бити биран сваки пословно способан власник стана и другог посебног дела зграде. Предлог за избор, односно разрешење председника Скупштине зграде може поднети сваки власник стана или другог посебног дела зграде.

Скупштина зграде може из реда својих чланова образовати стална или повремена радна тела за обављање стручно-оперативних и административно-техничких послова (одбори, комисије и сл.)

Скупштина зграде може пуноважно одлучивати ако је присутно више од половине чланова Скупштине. Скупштина зграде већином гласова присутних чланова Скупштине зграде доноси одлуке које се односе на текуће одржавање зграде. Скупштина зграде, сагласношћу чланова Скупштине зграде којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде, доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање зграде.

На седници Скупштине зграде води се Записник који потписује записничар и председник Скупштине зграде. Записник са конститутивне седнице Скупштине зграде требало би да потпише више од половине власника станова или других посебних делова зграде, како би одлука о конституисању Скупштине зграде и избору председника била и практично озваничена.

2. РЕГИСТРОВАЊЕ СКУПШТИНЕ/САВЕТА ЗГРАДЕ

Стамбена зграда има својство правног лица у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде. Стамбена зграда има рачун и печат.

Председник Скупштине зграде заступа стамбену зграду у правним пословима са трећим лицима, пред органима управе и правосудним органима у вези са одржавањем зграде.

После конституисања Скупштине зграде и избора председника, потребно је да председник Скупштине зграде оригинал и копију Записника са конститутивне седнице, са потписима власника и њиховим ЈМБГ, поднесе на оверу у Услужни центар Градске општине Младеновац. Копија Записника остаје у Општини, а оверени оригинал Записника остаје код председника Скупштине зграде.

3. ИЗРАДА ПЕЧАТА И ОТВАРАЊЕ РАЧУНА

На основу овереног Записника може да се изради печат Скупштине/Савета зграде код печаторесца.

На основу Уверења за председника Скупштине зграде добија се Потврда о матичном броју Скупштину зграде, у Заводу за информатику и статистику (Тиршова 1).

Затим се у надлежној Пореској управи за територију Градске општине Младеновац (Краља Александра Обреновића 74) добија ПИБ (порески идентификациони број).

За отварање пословног рачуна у банци потребно је понети Одлуку Скупштине зграде да отвори текући рачун и потврде о ПИБ-у и матичном броју.

Овим је Скупштина зграде и практично постала правно лице и може да закључује све врсте уговора и обавља друге правне послове.

ПРОПИСИ:

  • Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 44/95, 46/98, 1/01)
  • Уредба о одржавању стамбених зграда и станова ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 43/93)