• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације 1 - О.Ш. "Свети Сава" Штампа
04. април 2016.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Привремени орган градске општине
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-12/2016
Датум: 1.4.2016. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем Привременом органа градске општине Младеновац бр. 03.05.404-12/2016 од 29.3.2016. године, даје следеће:


ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


У отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу у 2016. години, ЈН бр. 1/2016, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 31.3.2016. године, Комисија даје следеће појашњење:

Питање:

"Као додатни услов у погледу кадровског капацитета, у конкурсној документацији је наведено: Понуђач треба да располаже следећим кадровским капацитетом:

- да располаже  потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- да располаже са најмање 20 извршилаца за извођење предметних радова радно ангажованих код понуђача у складу са Законом о раду и 

- да располаже са најмање 2 дипломирана инжењера одговарајуће струке радно ангажованих код понуђача у складу са Законом о раду са следећим лиценцама:

- један дипломирани инжењер са важећим лиценцама ИКС 400 или 410 или 411 или 419, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

- један дипломирани инжењер са важећим лиценцама ИКС 413 или  414 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

Наше питање гласи - да ли сви наведени кадрови морају бити у сталном радном односу или ће се прихватити и остали видови радног ангажовања предвиђени Законом о раду (уговор о делу, уговор о повременим и привременим пословима,....)?"

Одговор:

Наручилац није тражио да потребан број извршилаца, односно инжењера одговарајућих квалификација и струке буду у радном односу на неодређено време, већ да буду радно ангажовани код понуђача по неком од основа предвиђених Законом о раду и у складу са Законом о раду и другим позитивно-правним прописима који регулишу ову област.

Докази којима понуђачи доказују испуњеност додатних услова, између осталог, и у погледу кадровског капацитета, наведени су у конкурсној документацији у поглављу V, под тачком 2.- Упутство како се доказује испуњеност услова.

КОМИСИЈА

Момчило Давидовић
Александра Матејић
Наташа Петровић
Мирослав Александрић
Љубиша Добричић