• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - физичко-техничко обезбеђења са противпожарном заштитом Штампа
04. април 2016.
 

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

у отвореном поступку јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом, ОТ-ЈН бр. 2.2/2016

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Услуга физичко-тeхничког обезбеђења са противпожарном заштитом

Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 - услуге обезбеђења

Број добављача са којима је споразум закључен: Један

Датум закључења оквирног споразума: 1.4.2016. године

Период важења оквирног споразума: 12 месеци