• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - услуге чишћења зграда Штампа
04. април 2016.
 

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности добара - услуге чишћења зграда, ЈНМВ бр. 2.1/2016

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Јавне набавке мале вредности услугe чишћења зграда градске општине Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке: 90910000 - услуге чишћења

Уговорена вредност: 405.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 486.000,00  са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Седам

Највиша и најнижа понуђена цена : Највиша понуђена цена 2.760.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 3.312.000,00  са обрачунатим ПДВ-oмНајнижа понуђена цена: 1.608.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а,  понуђач није у систему ПДВ-а.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:Највиша понуђена цена: 2.400.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 2.880.000,00 са обрачунатим ПДВ-омНајнижа понуђена цена: 1.620.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.944.000,00 са обрачунатим ПДВ-ом 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача. 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 11.2.2016. године.

Датум закључења уговора: 1.4.2016. године.

Основни подаци о добављачу:

Назив понуђача: Агенција за чишћење "Инспирација", Крагујевац;

Адреса и место: ул. Радничка бр.21/7, 34000 Крагујевац;

Матични број: 56610634

ПИБ: 103528100

Шифра делатности: 8411

Период важења уговора: Уговор важи од 1.4.2016. године до 30.6.2016. године