• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Штампа
28. јун 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Комисија за спровођење поступка јавне набвке

Број: 03.05.404-37/2017

Датум: 28.6.2017. године

            На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-37/2017 од 14.6.2017. године, даје следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

            У отвореном поступку јавне набавке услуге превоза ученика основних школа на територији ГО Младеновац, ОП-ЈН бр. 2.4/2017, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 27.6.2017. године, Комисија даје следеће појашњење:

1. Питање заинтересованог понуђача:

            "У делу 3. додатни услови за учешће у поступку из чл.76. Закона  и начин доказивања, као доказ у погледу финансијског капацитета за понуђаче који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства навели сте Образац БОН ЈН издат од Агенције за привредне регистре.

"С обзиром да је рок за предају финасијских извештаја АПР-у за 2016. годину 30.06.2017. године, те да наведени образац БОН ЈН не може садржати податке за 2016. годину, већ само за 2014. и 2015. годину, молимо вас да нам потврдите да ли је довољно доставити биланс стања и биланс успеха за 2016. годину, који садрже наведене податке о пословним приходима у 2016. години, јер ова могућност није наведена у конкурсној документацији."

Одговор:

            Уколико тражени доказ о финансијском капацитету за 2016. годину није доступан на сајту Агенције за привредне регистре, потребно је доставити биланс успеха за 2016. годину, који садржи податке о пословним приходима у 2016. години, као и доказ да је исти достављен Агенцији за привредне регистре или навести интернет страницу на којој је тражени податак јавно доступан.

2. Питање заинтересованог понуђача:

"Да ли образац 7 (образац потврде референтног наручиоца) мора бити оригинални, односно да ли референца мора бити на обрасцу из конкурсне документације, или би се као исправне прихватиле и референце на којима се види све од тражених података, али које нису на оргиналним обрасцима из конкурсне документације?"

Одговор:

            Како је и наведено у одељку III - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, на страни 6. конкурсне документације, референтна листа корисника са потврдама референтних наручилаца се доставља на оргинал обрасцима бр. 6. и бр. 7. из конкурсне документације.