• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - канцеларијски материјал Штампа
07. јул 2017.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара -
куповина канцеларијског материјала, ЈНМВ бр. 1.3/2017


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Куповина канцеларијског материјала

Назив и ознака из општег речника набавке:

-30192000 - канцеларијски материјал
-30125110 - тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Број добављача са којима је споразум закључен: Један

Датум закључења оквирног споразума: 30.6.2017. године

Период важења оквирног споразума: 12 месеци