• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - канцеларијски материјал Штампа
07. јул 2017.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности добара -
куповина канцеларијског материјала, ЈНМВ бр. 1.3/2017

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Куповина канцеларијског материјала

Назив и ознака из општег речника набавке:

-30192000 - канцеларијски материјал
-30125110 - тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Уговорена вредност: 541.666,66 без ПДВ-а, односно 650.000,00 са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: две

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена 1.221.373,90 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.465.603,53 са обрачунатим ПДВ-oм. Најнижа понуђена цена: 1.206.896,51 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.448.230,66 са обрачунатим ПДВ-oм

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена 1.221.373,90 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.465.603,53 са обрачунатим ПДВ-oм. Најнижа понуђена цена: 1.206.896,51 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.448.230,66 са обрачунатим ПДВ-oм.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 23.6.2017. године.

Датум закључења уговора: 30.6.2017. године.

Основни подаци о добављачу:

Назив понуђача: Предузеће књижара "Макс" д.о.о. Младеновац;
Адреса и место: ул. Краља Александра Обреновића 41, 11400 Младеновац;
Матични број: 20198702
ПИБ: 104598603
Шифра делатности: 4690

Период важења уговора: Уговор важи од 1.7.2017.године до 31.12.2017.године