• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - куповина горива Штампа
11. јул 2017.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара - куповина горива, ЈНМВ бр. 1.2/2016

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Куповина горива

Назив и ознака из општег речника набавке:

09132100 - безоловни бензин
09134220 - дизел гориво (ЕН590)

Уговорена вредност: 366.666,67 динара без обрачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена 953.573,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.198.280,00 са обрачунатим ПДВ-oм
Најнижа понуђена цена: 953.573,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.198.280,00 са обрачунатим ПДВ-oм

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена 953.573,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.198.280,00 са обрачунатим ПДВ-oм

Најнижа понуђена цена: 953.573,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.198.280,00 са обрачунатим ПДВ-oм

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 14.7.2016. године.

Датум закључења уговора: 6.7.2017. године.

Основни подаци о добављачу:

Назив понуђача: НИС а.д. Нови Сад;
Адреса и место: ул. Народног Фронта бр. 12, 21000 Нови Сад;
Матични број: 20084693
ПИБ: 104052135
Шифра делатности: 0610

Период важења уговора: Уговор важи од 6.7.2017. - 31.10.2017. године, односно до коначног испуњења уговора.