• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - санација Дома здравља Штампа
17. септембар 2018.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на санацији,
адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу,
ОП-ЈН бр. 3.10/2018

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Опис предмета набавке: Радови на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261000 - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262700 - адаптација зграда; 45400000 - завршни грађевински радови; 45454000 - радови на реконструкцији; 45350000 - машинске инсталације

Уговорена вредност: 118.198.928,66 дин. без ПДВ-а, односно 141.838.714,39 дин. са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Три

Највиша и најнижа понуђена цена:
Највиша понуђена цена: 125.769.478,81 дин. без ПДВ-а, односно 150.923.374,57 дин. са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 94.999.126,67 дин. без ПДВ-а, односно 113.998.952,00 дин. са ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 125.769.478,81 дин. без ПДВ-а, односно 150.923.374,57 дин. са ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 118.198.928,66 дин. без ПДВ-а, односно 141.838.714,39 дин. са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -

Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.8.2018. године

Датум закључења уговора: 13.9.2018. године

Основни подаци о добављачу: Носилац посла "Јадран" д.о.о. Београд, Корнатска бр. 2, мат. бр. 07032358, ПИБ: 100206540 са члановима групе "EX ING B&P" д.о.о. Београд, ул. Дубљанска бр. 98, мат.бр. 06001629, ПИБ 101149539 и "DBS Konsel security service" д.о.о. Београд, ул. Тошин бунар 274в, мат.бр. 17451766, ПИБ 102415796

Период важења уговора: 210 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао

Околности које представљају основ за измену уговора: Повећање обима предмета јавне набавке, продужетак рока за извођење радова, промена цене у случају потребе извођења непредвиђених радова, све у складу са чланом 115. Закона