• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Штампа
08. октобар 2018.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке услуге израде техничке документације за изградњу
пешачких стаза на територији ГО Младеновац, за Партију 3 - Набавка услуге израде
техничке документације за изградњу пешачке стазе у делу ул. Краља Петра I и
делу ул. Љубе Давидовића, ЈНМВ бр. 2.12/2018


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Израда техничке документације за изградњу пешачких стаза

Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Уговорена вредност:  91.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:  Четири

Највиша и најнижа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена: 140.000,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 91.000,00 динара без ПДВ-а

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 140.000,00 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 91.000,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Основни подаци о добављачу: Драгослав Ћирић ПР Пројектни биро "Град пут" Лозница, ул. Плоча б.б., матични број: 63596841, ПИБ: 108643925

Период важења уговора: 60 дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене