• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка мале вредности - Пројектна документација за озакоњење објеката месних заједница Штампа
08. октобар 2018.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац (Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: услуга израде пројектне документације за озакоњење објеката месних заједница ГО Младеновац.

Поступак јавне набавке мале вредности услуга се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројекта и нацрта, процена трошкова.

Опис предмета јавне набавке: Набавка услуге израде пројектне документације за озакоњење објеката месних заједница ГО Младеновац.

Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, а услова прописаних чланом 75. достављањем Изјаве о испуњењу услова из члана 75. Закона, која је саставни део конкурсне документације.


Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".


Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: Понуда за набавку услуге израде пројектне документације за озакоњење објеката месних заједница, ЈНМВ бр. 5.32/2018 "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 16.10.2018. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку.

На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 16.10.2018. године са почетком у 12,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Контакт: За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА