• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Изградња монтажних објеката Штампа
10. октобар 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-61/2018
Дана: 10.10.2018. године

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац, објављује:


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи монтажних објеката са пројектовањем
на територији ГО Младеновац ("кључ у руке"), ОП-JН бр. 3.5/2018


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: радови на изградњи монтажних објеката са пројектовањем

45223820 - монтажне јединице и компоненте

Датум објављивања Позива за подношење понуда: 11.9.2018. године

Разлог за продужење рока: Извршена је измена конкурсне документације

Време и место за подношења понуда (нови рок): Понуде морају бити предате до 19.10.2018. године до 12,00 часова на Писарници градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 у Младеновцу

Време и место отварања понуда: 19.10.2018. године у 12,15 часова у просторијама градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6