• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 Штампа
29. мај 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара за потребе избеглих лица на територији
ГО Младеновац за Партију 3 - Набавка пакета грађевинског материјала  
Број 3 - Пакет 3, ЈНМВ бр. 1.5/2019

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка грађевинског материјала за потребе избеглих лица

Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - грађевински материјал и  припадајући производи.

Уговорена вредност: 138.077,00 динара без ПДВ-а, односно 165.692,40 динара са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:  четири

Највиша и најнижа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена: 159.120,00 дин. без ПДВ-а, односно 190.944,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом.
Најнижа понуђена цена: 138.077,00 дин. без ПДВ-а, односно 165.692,40 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 153.970,00 дин. без ПДВ-а, односно 184.764,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом
Најнижа понуђена цена: 138.077,00 дин. без ПДВ-а, односно 165.692,40 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Основни подаци о добављачу: П.Т.П. "Савић" д.о.о. Смед.Паланка,  ул. Главашева 70/2, матични број: 07576099, ПИБ: 101932003

Период важења уговора: 10 дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене