• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - видео надзор Штампа
01. јул 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у отвореном поступку јавне набавке извођења радова

на уградњи интегрисаног система видео надзора у ГО Младеновац

(прва фаза), ОП-ЈН бр. 3.6/2019

           

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Опис предмета набавке: Радови на уградњи интегрисаног система видео надзора

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 32323500 – систем за видео надзор

 

Уговорена вредност: 8.285.850,00 дин. без ПДВ-а, односно 9.943.020,00 дин. са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена: 8.285.850,00 дин. без ПДВ-а, односно 9.943.020,00 дин. са ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 8.285.850,00 дин. без ПДВ-а, односно 9.943.020,00 дин. са ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.6.2019. године

Датум закључења уговора: 28.6.2019. године

Основни подаци о добављачу: MACCHINA SECURITY д.о.о. Београд, ул. Владимира Поповића бр. 6/6/А606, ПИБ: 102704261, матични број: 17459554

 

Период важења уговора: 15 дана од дана увођења у посао

           

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене