logo

Закуп пословног простора

"Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор

Комисија за пословни простор ГО Младеновац

 

Поступак за давање у закуп пословног простора на коме је право коришћења има Градска општина Младеновац спроводи се јавним надметањем након објављеног огласа на сајту градске општине Младеновац (https://www.mladenovac.rs/vesti/oglasi-tenderi-i-konkursi) и на огласној табли Услужног центра Управе ГО Младеновац.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
- Одговарајући образац пријаве за јавно надметање, зависно од врсте подносиоца


I у случају када је подносилац пријаве правно лице (привредно друштво или предузетник):

- назив и седиште, ПИБ и матични број,

- доказе о регистрацији за обављање одговарајуће делатности (Решење Агенције за привредне Регистре којим је извршен упис привредног друштва, Решење Агенције за привредне Регистре којим је извршен упис радње, Решење Привредног суда у Београду којим је извршен упис установе и сл.),

- уговор са банком о отварању и вођењу жиро рачуна и картон депонованих потписа,

- потврда Народне банке Србије да рачун преко којег послује није у блокади,

- копија личне карте оснивача,

- доказ о уплати депозита за учешће у јавном надметању,

- пуномоћје за овлашћено лице које заступа подносиоца пријаве и копија његове личне карте,

- изјава да је упознат са условима из огласа за давање у закуп пословног простора и да прихвата услове из огласа, као и да потврђује да испуњава услове у вези са обављањем делатности у предметном пословном простору, у складу са овим решењем.

II у случају када је подносилац пријаве физичко лице:

- фотокопија личне карте,

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

- доказ о уплати депозита за учешће у јавном надметању,

- копију платне картице са бројем текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

- податке о делатности која би се обављала у пословном простору,

- изјава којом се обавезују да ће у року од 3 дана од дана одржаног поступка јавног надметања или прикупљања понуда, доставити доказ о поднетом захтеву надлежном органу за регистрацију, а да ће у наредном року од 30 дана доставити доказ о извршеној регистрацији за обављање одговарајуће делатности у складу са огласом,

- изјава подносиоца пријаве и понуде оверену код нотара да он, нити чланови његове уже породице у смислу одредби чл. 16. Одлуке, немају никаквих дуговања према општини Младеновац, по основу обавеза проистеклих из претходног уговора о закупу,

- изјава да је упознат са условима из огласа за давање у закуп пословног простора и да прихвата услове из огласа, као и да потврђује да испуњава услове у вези са обављањем делатности у предметном пословном простору, у складу са овим решењем.

НАПОМЕНА:

Уз пријаву прилаже се доказ о уплати депозита у висини износа 2 месечне закупнине утврђене огласом, а на основу Решења о утврђивању закупнинa за пословни простор на коме је носилац права коришћења ГО Младеновац бр. II-00-06-2/384/2019 од 3.4.2019. године.

Уплата депозита: 

Депозит се уплаћује на благајни Управе градске општине Младеновац, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, или на уплатни рачун ГО Младеновац број 840-719804-33, број модела 97, позив на број 82-070.

Место набавке обрасца:
Код службеног лица Одељења за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор или преузмите овде одговарајући PDF

Пријава за правна лица

Пријава за физичка лица

Понуда за правна лица

Понуда за физичка лица

Место предаје документације:
Услужни центар ГО Младеновац, Писарница

Ул. Краља Петра I бр. 175, 11400 Младеновац

Место решавањa предмета:
Комисија за пословни простор ГО Младеновац

Телефони за информације: 8241-671 и 8241-673

Радно време: 07:30-15:30 часова"

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.