logo

Управа Градске општине Младеновац

 

За управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Већа, образује се Управа ГО, као јединствени орган.

 

Надлежности Управе Градске општине:
- припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Oпштине и Веће;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Oпштине и Већа;
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Oпштине и Веће;
- доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Већу и Скупштини општине по потреби, а најмање два пута годишње.

Управом Градске општине руководи начелник. За начелника Управе може да буде постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника Управе поставља Веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. Начелник за свој рад и рад Управе одговара Скупштини општине и Већу у складу са Статутом Општине и Одлуком о Управи Градске општине Младеновац.

 

Руководиоце организационих јединица у Управи распоређује начелник.

Организационе јединице Управе ГО Младеновац:
- Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове
- Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки
- Одељење за општу управу
- Одељења за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор
- Одељења за инспекцијске послове и послове извршења
- Одељење за друштвене делатности
- Служба за буџет и финансијске послове
- Служба за послове одбране, цивилне заштите и ванредних ситуација
- Служба за информатику и заједничке послове
- Служба за послове органа Градске општине
 
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац:
Мирјана Симовић
Адреса ел. поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Telefon: 0118241656
Одлука којом се Мирјана Симовић одређује као лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја може се преузети овде.
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.