logo

Скупштина Градске општине Младеновац

020915-promo2

 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене законом, Статутом града и Статутом ГО Младеновац.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем. Скупштина општине Младеновац има 55 одборника. Одборници се бирају на четири године. Изборе за одборнике Скупштине општине расписује председник Скупштине Града.

Надлежност Скупштине општине:
– доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине;
– доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
– доноси одлуке и друге опште акте и даје аутентична тумачења тих одлука и општих аката;
– доноси програме, спроводи пројекте развоја Општине, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини и доноси стратегије од локалног значаја, у складу са актима Града;
– даје мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град, а за територију Општине;
– оснива јавна предузећа и јавне службе и врши надзор над њиховим радом и учествује у оснивању предузећа од интереса за Општину;
– доноси одлуку о називима улица, тргова, засеока и других делова насељених места у складу са прописима Града;
– доноси одлуку о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
– доноси одлуку о задуживању и закључивању уговора о кредиту, у складу са законом, по претходно прибављеној сагласности градоначелника;
– расписује општински референдум, одлучује о предлозима садржаним у грађанској иницијативи, о предлозима зборова грађана и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
– доноси годишњи програм о прибављању непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије;
– оснива Управу, службе и друге организације од интереса за Општину;
– бира и разрешава председника Скупштине општине и његовог заменика,
– поставља и разрешава секретара Скупштине општине;
– бира и разрешава председника општине, његовог заменика и чланове Већа;
– бира и разрешава чланове радних тела Скупштине општине;
– поставља и разрешава јавног правобраниоца Општине и његовог заменика;
– именује и разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа и других организација и служби чији је оснивач, именује и разрешава директоре предузећа и других организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга права у складу са законом;
– доноси одлуку о организацији и раду мировних већа;
– доноси одлуку о заштитнику грађана за Општину;
– бира и разрешава заштитника грађана Општине;
– доноси одлуку о удруживању и сарадњи са другим општинама у земљи и иностранству;
– одлучује о додељивању општинских јавних признања;
– даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
– одлучује о приступању чланству организација општина у земљи и иностранству;
– подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
– разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
– информише јавност о свом раду;
– усваја Етички кодекс понашања функционера
– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, Статутом ГО и другим прописима Града и Општине.

Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Мирјана Симовић

Адреса ел. поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Telefon: 0118241631

Одлука којом се Мирјана Симовић одређује као лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја може се преузети овде.

Информатор о раду Скупштине ГО Младеновац можете погледати овде.

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.