logo

Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове

 • Одељење за грађевинске, урбанистичке и комуналне послове врши послове који се односе на:
  грађевинску област: одлучивање по захтевима за издавање грађевинских дозвола за- грађевинску област: одлучивање по захтевима за издавање грађевинских дозвола заизградњу или реконструкцију објеката до 5000 м2 БРГП, одлучивање по захтевима за издавањеодобрења за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, издавање одобрења заупотребу објеката до 5000 м2 БРГП, издавање потврда о усклађености темеља и конструкције објектаИнформатор о раду ГО Младеновац14.11.2020.14са главним пројектом, издавање потврде о пријему теничке документације за почетак извођењарадова, издавање извода спецификације станова и пословног простора, одлучивање по захтеву власника о уклањању објеката, идавање грађевинских дозвола за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске одн.комуналне инфраструктуре, вођење електронске евиденције о предметима који се обрађују у оквиру поступка обједињене процедуре (издавање информације олокацији и локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, прибављање услова за прикључивање објеката на инфраструктурну мрежу, као и обезбеђивање услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту). Издаје решења о озакоњењуобјеката до 3000м2 БРГП и један примерак правноснажног решења доставља организационој јединици Градске управе надлежној за послове озакоњења објеката;
 • урбанистичку област: припрема, доношење, евидентирање и чување планских докумената,односно просторних и урбанистичких планова; разматрање иницијативе за израду планских докумената; припремање одлуке о изради планских докумената, нацрта и предлога планских докумената за територију општине; врши стручне и административне послове за потребе Комисије за планове;
 • комуналну област: издавање решења из комуналне области, решавање по захтевима за ексхумацију, издавање решења за сечу стабала, одлучивање о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимскебаште, тезге и други покретни мобилијар), одлучивање о захтевима за постављање средстава за оглашавање чија је површина мања од 2м2, припремање и израда предлога програма за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним ио другим површинама (киoсци, тезге идруги покретни мобилијар) по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, одлучивање о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама у складу са прописима Града; доношење решења којим се одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом;одређује време, начин и места на којима се може обаљати трговина на мало са покретних средтаваили опреме и издаје одобрење за обављање трговине на тим местима у складу са законом којим се уређује трговина; издавање уверења о промени назива улица, тргова; обављање стручних и административних послова за потребе Комисије за одређивање назива улица и тргова, постављање споменика и спомен плоча или скулптуралних дела, на териотрији ГО Младеновац; издавање потврде о адреси објекта; праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, прикупљање и систематизовање података о квалитету и квантитету промена у животној средини на свом подручју ради вођења Локалног регистра извора загађивања животне средине, доношење и спровођење акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине у складу са актима Града, старање и обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; спровођење мера заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта у складу са актима Града.
  • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
  • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
  • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.

 КОНТАКТ:

 Начелник: Златко Рогић 
Услужни центар, спрат
тел. 8232-448,

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.