logo

Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки

Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки, врши послове који се односе на:

-стратешко планирање, иницирање, израду и спровођење годишњих програма односно пројеката инвестиција значајних за градску општину, које утврди Веће градске општине; планирање и праћење реализације буџета за инвестиције; предлагање приоритета инвестиција као и одређивање пројектних задатака са носиоцима; координирање активности са другим одељењима и Већем градске општине; имовинско правне припреме, планске документације и пројектне документације; -

-координирање и спровођење послова на изради пројектне документације са субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације; учествовање у имплементацији и праћењу остваривања инвестиција по фазама када је градска општина инвеститор; успостављање базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга; координирање активности донатора(владиног, као и невладиног сектора) и градске општине у реализацији инвестиција; реализације (управљање, припрема тендерске документације, надзора и слично) инвестиција које се финансирају средствима буџета; израду стратегија, реализацију инвестиција у области јавних мрежа за дистрибуцију (водовод, канализација, топловод, гас), који се делом или у целини финансирају средствима буџета; припремање нацрта предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина градске општине и извршни органи градске општине; израду финансијских планова за управу као директног корисника буџета, а у склопу инвестиција и инвестиционог одржавања; обезбеђивање услова за опремање грађевинског земљишта, односно обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина на територији градске општине, чији је инвеститор градска општина; прибављање потребних аката од надлежних органа ради изградње наведених објеката; израду програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта; изградњу, реконстукцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима на свом подручју; одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини, у складу са програмима који доноси надлежни орган општине;

-старање и обезбеђивање средстава за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде у складу са законом и актима града Београда; обазбеђивање документације за потребе изградње, адаптације и санације, као и финансирање инвестиционог одржавања и опремања објекта на свом подручју који су у јавној својини града Београда;

-обавља послове јавних набавки који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки попроцедури прописаној законом; спровођење поступка јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; израду и подношење одговарајућих извештаја на Порталу јавних набавки; пружање стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама;вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима; припрему и достављање наведених извештаја у Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама;остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; организовање контроле свих аката донетих у поступцима јавних набавки;

-као и друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.

  • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
  • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
  • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.

КОНТАКТ:

Начелник: Миодраг Игњатовић
Услужни центар, спрат
тел. 8232-448

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.