logo

Председник Градске општине Младеновац

grb

 

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

 

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине. Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као и председника Општине.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине. Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини.

Надлежности председника Општине су:

- представља и заступа Општину;

- непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Општине;

- предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

- наредбодавац је за извршење буџета;

- усмерава и усклађује рад Управе;

- доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, прописом града, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

- у име Општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је оснивач Општина;

- поставља и разрешава помоћнике председника општине;

- организује рад Већа и даје конкретна задужења члановима Већа и одређује чланове на сталном раду у Општини;

-  (брисана);

- (брисана);

 - даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета Општине којима се уређују број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета Општине, у складу са законом;

 -  обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем  пословног простора,  у складу са законом и актима Града и Општине;

 - доноси одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији Општине;

- доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;

- закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;

- информише јавност о свом раду;

- образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

- (брисана);

- врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.


Председник Градске општине Младеновац:

220616-vglisicВладан Глишић, доктор ветеринарске медицине

Владан Глишић рођен је 1971. године у Београду. Основну и средњу школу завршио је у Младеновцу, а факултет ветеринарске медицине у Београду. Од 2004. до 2015. године радио је у Ветеринарској станици Младеновац.

Од јула месеца 2015. године до јуна 2016. године био је председник Привременог органа градске општине Младеновац.

Спортиста, јуниорски репрезентативац у одбојци. Председник је Одбојкашког клуба Младеновац 2013. године, када овај клуб улази у Прву српску лигу.

Од јула месеца 2015. године, председник је Привременог органа градске општине Младеновац, а председник је градске општине Младеновац у мандату 2016.-2020. године.

У овом периоду, поред великих инфраструктурних пројеката (далековод, гасификација, асфалтирање преко 300 км путева) и обнове јавних установа (Геронтолошки центар у Младеновцу, Дом здравља у Младеновцу и више основних школа на територији општине), у овом периоду је био и један од иницијатора за израду споменика Деспоту Стефану Лазаревићу у градском парку у Младеновцу и добитник је Европске повеље за 2019. годину за сарадњу са Ромском заједницом.

Ожењен, отац два сина.

Члан је Српске напредне странке.

Контакт :
тел. (011) 8241-610, 8241-640,
факс (011) 8230-145
e-mail : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информатор о раду Председника ГО Младеновац можете погледати овде.
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.