• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - О.Ш. "Свети Сава" Штампа
04. април 2016.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Привремени орган градске општине
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-12/2016
Дана: 4.4.2016. године

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац, објављује:

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - инвестиционо одржавање објеката, реконструкција хидрантске мреже у објекту и реконструкција дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу, ЈН бр. 1/2016

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак који се спроводи у складу са чл. 131b, 131v и 131g Закона о јавним набавкама

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу

Назив и ознака из општег речника набавке:  45400000- завршни грађевински радови 4545400- радови на  реконструкцији

Датум објављивања Позива за подношење понуда: 29.3.2016. године

Разлог за продужење рока: Извршена је измена конкурсне документације

Време и место за подношења понуда (нови рок): Понуде морају бити предате до 14.4.2016. године до 10,00 часова на Писарници градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 у Младеновцу 

Време и место отварања понуда: 14.4.2016. године у 10,30 часова у просторијама градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6