• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - услуге фиксне телефоније Штампа
17. јул 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-42/2017
Датум: 17.7.2017. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-42/2017 од 11.7.2017. године (у даљем тексту: Комисија), даје следеће:


ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке мале вредности услуге фиксне телефоније, ЈНМВ бр. 2.5/2017, поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 14.7.2017. године, Комисија даје следеће појашњење:

I Питање заинтересованог понуђача постављено у оквиру Захтева за појашњење конкурсне документације од 14.7.2017. године, гласи:

"У оквиру конкурсне документације захтевате од понуђача да као доказ  имају важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) у складу са Законом о електронским комуникацијама и подзаконским актом доставе Лиценцу за пружање интернет услуга издату од Републичке Агенције за електронске комуникације за територију Републике Србије издату на име понуђача. Сугеришемо наручиоцу измену конкурсне документације  тако да се као доказ може доставити и Потврда о упису података у евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за делатност пружања услуга интернета издату од стране Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге РАТЕЛ."


II Одговор Комисије:


Понуђачи су дужни да у складу са Законом о електронским комуникацијама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2010, 60/2013 - одлука УС и 62/2014), доставе доказ да могу да обављају делатност, односно пружају услугу која је предмет јавне набавке, а наручилац је дужан да такав доказ, под условом да је валидан, прихвати.

С обзиром да је доношењем Закона о електронским комуникацијама престао да важи Закон о телекомуникацијама који је управо предвиђао издавање наведене лиценце, да Законом о електронским комуникацијама сада јесте предвиђено издавање потврда о упису у евиденцију оператора, али да се мора узети у обзир да је чланом 144. Закона о електронским комуникацијама предвиђено да лиценце и општа одобрења издата до дана ступања на снагу овог закона важе до истека периода на који су издати, то ће наручилац прихватити оба доказа као валидна, зависно од оператора да ли поседује лиценцу издату по претходном закону која је још увек на снази или поменуту потврду која се издаје у складу са одредбама новог закона.

КОМИСИЈА

Александра Матејић
Борис Вулиновић
Ана Петровић