• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Измена конкурсне документације - Набавка пакета производа за хигијену Штампа
23. јануар 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-4/2018
Дана: 23.1.2018. године

На основу члана 63. став 1. и 5. и члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија врши:


ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара - Набавка пакета производа за хигијену,
ЈНМВ бр. 1.7/2018


I Комисија за спровођење предметног поступка јавне набавке, врши измену конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности услуга одржавање јавне расвете, која је дана 22.1.2018. године објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници градске општине Младеновац, на следећи начин:

На страни 1. конкурсне документације речи "прехрамбених производа" замењују се речима "производа за хигијену".


II У свему осталом конкурсна документација се не мења.


III Ова измена чини саставни део конкурсне документације.